Especialitat de Guarda Rural personal habilitat pel Ministeri d'Interior per a exercir funcions de vigilància i protecció en el medi marí com Reserves Marines, refugis de pesca, vedats, parcs fluvials i muscleres.